Bestuur Toneelvereniging Nije Moed

Voorzitter: Ton Poelsma

Overige bestuursleden: Eddy Wijnsma, Jeannette Boskma, Paul Compagne en Boukje Tijsma

Contact: nijemoed@live.nl