VOORZIENINGEN IN RAERD

Basisschool

OBS it Raerderhiem
Sélânwei 2
9012 CN Raerd
tel. 0566-602272
www.raerderhiem.nl

Bibliotheek

De dichtstbijzijnde bibliotheek is de bibliotheek in Grou.

Actuele informatie vindt u op de site van de bibliotheek.

Dierenarts

Praktijk Grou
Oedsmawei 13
9001 ZJ Grou
0566 601464 /601439 / 621299

Email: info@dierenartsgrou.nl

Praktijkinformatie dierenarts en de Bistedokter.

Gemeente Boarnsterhim

Sinds 1 januari 2014 is Raerd onderdeel van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Huisarts Raerd

F.F. Venema

Oostergoostraat 53
9001 CL Grou
Tel (0566)621310

Uitgebreide informatie: Praktijkinformatie huisarts

Kerk

Buorren 9
Raerd

Protestantse Gemeente Ingwert (Raerd – Flansum – Abbenwier – Poppenwier)

Ouderlingen:
Mevrouw A. Siesling – Hofstra, Selânswei 14 Raerd
Mevrouw J. Veenstra – Boonstra, Selânswei 8 Raerd, tel. 0566 – 60 11 64

Diakenen:
De heer S. Regtering, Rijksweg 77a, Jirnsum, tel. 0566 – 60 28 43
De heer R. Scholtanus, Pôle 3, 9013 CA Poppenwier, tel. 0566-60 11 01

Kerkrentmeesters:
De heer W.J. Hansma, Buorren 29, Tersoal, tel. 0515 – 52 12 61
De heer H. Landman, Snitserdyk 10, Raerd, tel. 0566 – 60 19 55

Rekeningnummer kerkvoogdij:

Bankrekening NL18 RABO 0356 2580 33 t.n.v. Protestantse Gemeente Ingwert of

Postbank NL40 INGB 0000 8162 34  t.n.v. College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Ingwert.

Meer informatie www.ruimgeloven.nl

Peuterspeelzaal Peuterpret

Adresgegevens

Peuterspeelzaal Peuterpret
Buorren 30 (bij het dorpshuis)
9012 DH Raerd

Tel: 0566-601723

Tijden

Peuterspeelzaal Peuterpret is geopend op maandag-, en donderdagochtend van 8.30 tot 11.15 uur.

Leiding

Het team bestaat uit een gediplomeerde peuterleidster (Nynke Steigenga) en twee vaste vrijwilligers (Angeja en Atsje). Per 1 februari komt er een gediplomeerde peuterleidster bij. De peuterspeelzaal is in het dorpshuis in een speciaal daarvoor gemaakte ruimte die helemaal ingericht is op de peuters. Kinderen spelen alleen en met elkaar. De ruimte is ingericht met tafels en stoeltjes voor de eet- en drinkmomenten en voor het spel aan tafel. Daarnaast zijn er verschillende hoeken waar kinderen kunnen spelen met verschillende soorten speelgoed. De kinderen hebben veel ruimte om zich vrij te bewegen. Uitgangspunt is dat kinderen zichzelf mogen zijn en zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen.

De groep bestaat uit maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Er kunnen op dit moment nog peuters bij!

Meer informatie & opgeven

Kids First
www.kidsfirst.nl
Teamleidster: Aly Prins, te bereiken op tel nr.088 0350400 / 06 19957504 of per e-mail aly.prins@kidsfirst.nl

Postkantoor

Het dichtstbijzijnde Postagentschap is in Grou, bij boekhandel Friso aan de Hoofdstraat 5.

Rijdende winkels

De groenteboer, Abma & Dijkstra uit Tersoal, deze komt iedere vrijdag in Raerd.

Bakker Kuiper uit Sneek komt iedere dag in Raerd, u kunt de bakker (Jaring Ypma) bereiken onder telnr. 06-12859469

Thuiszorg

Thuiszorg Het Friese Land Postbus 417
8901 BE Leeuwarden
0900 8864

Verloskundige hulp

It Bertehûs
Leppedyk 37
Akkrum
0566 651146
www.itbertehus.nl

Wijkagent

De wijkagent van Raerd is Trinus Hoekstra.
Telefoonnummer:0900-8844

In contact komen met Trinus?

Hichtumerweg 17-19, 8701 PG Bolsward
T. 0900-8844
E. trinus.hoekstra@friesland.politie.nl
http://twitter.com/trinushoekstra

Ziekenhuizen

Antoniusziekenhuis
Bolswarderbaan 1
Postbus 20000
8600 BA Sneek
0515 488888

MCL
Mr. Troelstraweg 78
Postbus 2310
8901 JH Leeuwarden
058 2933333

De Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 644444