AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING

 

GRAAG NODIGEN WIJ U UIT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING PLAATSELIJK BELANG RAERD OP MAANDAG 16  MAART 2015.

U BENT VAN HARTE WELKOM OM 20.00 UUR  IN HET DORPSHUIS.

 1. OPENING
 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
 3. NOTULEN 2013
 4. JAARVERSLAG
 5. FINANCIEEL JAARVERSLAG
 6. BENOEMING KASCOMMISSIE
 7. BESTUURSSAMENSTELLING (geen aftredende leden)
 8. FUNCTIEVERDELING BESTUUR
 9. EVALUATIE VAN HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE DORPSVISIE
 10. VASTSTELLING CONTRIBUTIE 2015
 11. RONDVRAAG EN SLUITING

 

** De relevante stukken zoals het jaarverslag 2013, jaarverslag 2014, financieel overzicht en de actiepunten van de dorpsvisie liggen een kwartier voor aanvang van de ledenvergadering ter inzage.