Op snein 10 novimber is Ynte syn leaf lyts suske Marre berne, dochter fan grutske âlders Rogier en Wike.