Op 19 maart is Lenteflora Jeannette berne.
Dochter fan Jaring en Lotte, en suske fan Steijn en Senn.