Grutsk en o sa wiis binne wy mei de berte fan ús jonkje

Steffen Pieter

Berne op 14 novimber 2018
04:45 uur – 3585 gram – 53 cm

Jonkje fan Bert de Vries & Douwina Bosch