*** UPDATE: DATUM IS AANGEPAST NAAR 18 July ***

Op snein 18 July fanôf 13.00 – 17.00 oere oere wurdt der yn myn lân oan de Flânsumerdyk wer hea makke. Mei tal fan âlde machines sil we dan yn dat hea wurkje.

Yn myn Pake Titus BoereMuseuM steane no tweintich antieke Mc Cormick trekkerkes. En dêrneist steane noch in âlde hynstemeanmachine, in foarkjeskodder, in âlde swylmachine, in pakjepers en in âlde ierdappelsetmachine. Alles ek fan Mc Cormick.

Taskôgers binne wolkom op dizze boereheadei en kinne sjen hoe in ûngetidersdei fan 50 jier lyn der útseach.

Âlde trekkerkes en oare machines fan tenminsten 50 jier âld binne ek wolkom foar demonstraasje.

Alles is op eigen risico en oansprakelikheid.

Freonlike groetnis,

Titus de Wolff