Beste bewoners van Raerd,

Wij vragen uw aandacht voor de wijze waarop Plaatselijk Belang Raerd met ingang van 2014 haar contributie wil innen.

Plaatselijk Belang acht het niet meer van deze tijd -en vindt het te tijdrovend- om de contributie aan de deur te innen.

Wij verzoeken u vriendelijk (voor diegene die dit nog niet hebben gedaan voor 1 juli jl./oproep Praet fan Raerd in juni) de jaarlijkse contributie a 6 euro voor 1 oktober 2014 over te maken op rekeningnummer NL94RABO0354703404, ten name van Plaatselijk Belang Raerd. Naast de vermelding graag uw naam, adres en uw e-mail zonder @ als betalingskenmerk toevoegen.

Alle bestaande machtigingen met betrekking tot afdracht van contributie komen bij deze te vervallen.

Met uw goedkeuring zal Plaatselijk Belang u in de toekomst zoveel mogelijk per e-mail informeren bij zaken, aangaande ons dorp, die direct voor u van belang kunnen zijn.

Mocht u op een andere wijze willen betalen, of u bent nog geen lid en wil dit graag worden, dan kun u contact opnemen met onze penningmeester: Tom Hospes. Hij is telefonisch of per e-mail bereikbaar op 0566-653716, penningmeesterpbraerd@gmail.com.

Wij vertrouwen op uw medewerking in deze en bedanken u bij voorbaat.

Met vriendelijke groet bestuur Plaatselijk Belang Raerd.