Op 1 oktober stopje Lies en Piet Rodenburg as behearders fan it doarpshûs fan Friens. Nei 11 jier ferlitte se Friens en gean se nei Yndyk. Pleatslik belang Friens is no op syk nei nije bewenners foar it doarpshûs die dan ek behearder binne. Lês it artikel fan Lies en Piet yn de LC.

Belangstellenden kinne ynformaasje freegje fia de e-mail: plaatselijkbelangfriens@live.nl. Skriftlike sollisitaasje mei CV graach foar 27 augustus 2018 stjoere nei itselde adres.

It Lokaeltsje yn Friens