Doutsen

Hallo allegearre,

Myn namme is Doutsen Hinke de Boer. Ik bin berne op 28 desimber en wie doe 3540 gram en 51 sintimeter. Ik wenje by myn heit Jurjen de Boer en myn mem Ruurdsje Jansma op ‘e Smitshoeke 14 en dat foldocht my goed.

Groetnis Doutsen