Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Jaarvergadering ‘iisclub Raerd’

2 december 2013 @ 20:00 - 22:30

IISKLUB RAERD
Ledegearkomste op moandei 2 desimber 2013 jûns om acht oere yn klubgebou “Jongemakrite” yn Raerd.
WURKLIST

1. Iepening

2. Ynkommen stikken

3. Oantekens foarige gearkomste

4. Jierferslach

5. Ferslach skathâlder

6. Ferslach kaskommisje

7. Beneaming lid kaskommisje

8. Bestjoersferkiezing ôfgeand: Jentje Zantema(werkiesber)
Klaas Fransbergen (werkiesber)

9. Besprek riderijen
SKOFT

 

10. Ferrassing

11. Rûnfraach

12. Slûting

Gegevens

Datum:
2 december 2013
Tijd:
20:00 - 22:30

Locatie

Jongemakrite

Organisator

Iisclub Raerd
E-mail
timmerbedrijf_fokko@kpnmail.nl