20140506_075824 fennaJieren ha we der foar betelle.
No, yn de nije gemeente gjin hûnne belesting, mar wol in eigen hùske.
We binne der wiis mei.
Groet Max en Tinus