20150513_165305Ise Bo berne op 28 april.

Lyts leaf famke fan Sjoerd Reinsma & Hester Koldijk.

De trotse pake en beppe zijn Lieuwe Koldijk en Sjoukje Visser.

Klik Hier om het geboorte kaartje van Ise Bo te bekijken