Het bestuur van de Stichting Doarpshûs Raerd nodigt hierbij alle inwoners uit voor haar jaarvergadering, te houden op maandag 9 april 2018, aanvang 20.15 uur in Doarpshûs ‘De Trijesprong’.

De agenda is als volgt:

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Notulen van de jaarvergadering 2017.
 4. Jaarverslag van het bestuur.
 5. Financieel verslag over het boekjaar 2017.
 6. Bestuur mutaties:
  Benoeming Roel Punter, functie: bestuurslid algemene zaken

  Pauze

 7. Toelichting en gedachtewisseling over inventarisatie ‘groot onderhoud’ voor Doarpshûs en Kantine.
 8. Toelichting en gedachtewisseling over de beheer en vrijwilligerssituatie en eventueel mogelijke uitbreidingen / verbeteringen hierop.
 9. Rondvraag en sluiting.