Op 17 febrewaris 2017 is Jelke de Haan berne, soan fan Marja en Boy de Haan. En pake- en beppesizzer fan Johan en Peekje Brouwer.

Jelke