De jierfergadering fan toanielferiening Nije Moed fynt plak op moandei 23 april om 20.00 oere yn it doarpshûs.

Wurklist
1. Iepening en wolkom
2. Bestjoersferkiezing
3. Oftredend bestjoersleden en net werkiesber binne: Ton Poelsma
Kandidaat bestjoersleden: Ymie Terwisscha van Scheltinga, Alex van der Woude, Berend Raap
4. Meiinoar neitinke oer de takomst fan Nije Moed en aginda foar kommend jier opstelle
5. Finânsjes
6. WVTTK/Rûnfraag
7. Slúte
8. Skoft

Nei is skoft in workshop fan Anke Bijlsma, by de toanielleafhawwers wol bekend fan Achmea Culpa.
Fansels is elk wolkom op dizze jûn!