lizzyOnze dochter Lizzy Hendrica Mia Geolien Bosveld is geboren!

Wij wonen op de fryske hynstepleats op de poppenwiersterdyk 5 in Raerd.

Lizzy is geboren op 26-8-16 om 13.31 en woog 3440 gram.

De trotse ouders zijn Paul en Lonneke Bosveld