20150304_153436

Woansdei 4 maart fûn yn it doarpshûs de opname plak fan it radioprogramma 1 vandaag. Moarns begûn it redaksje team al mei opbouen fan de apparatuer. De redaksjetafel mei kompjoeters en mobile tillefoans achter yn de seal, en de tafel mei mykrofoans foar it rút oan de foarkant. Gasten Johannes Kramer, Sander de Rouwe en leden fan it opiniepanel út IIsbrechtum en Wierum wurden ynterviewd troch Jan Mom en Gijs. It tema wie de krimp yn de doarpen en hoe de polityk dêrop ynspylje kin. Jelle B. Wie kontrakteard foar de musyk

 

 

 

 

 

20150304_154452   20150304_161031