Voorzieningen in Raerd

Onderwijs & Opvang

't Raerderhiem is een openbare basisschool. In school is kinderopvang Inky Pinky gevestigd.

Gezondheidszorg

Informatie over huisarts, dierenarts, ziekenhuizen, verloskundige hulp en thuiszorg vind je hier.

Overige voorzieningen

Informatie over de bibliotheek, gemeente, Laurentiuskerk, postkantoor, rijdende winkels en de wijkagent vind je hier.

Onderwijs & Opvang

Basisschool & BSO

OBS it Raerderhiem

Sélânwei 2
9012 CN Raerd
tel. 0566-602272
www.raerderhiem.nl

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Inky Pinky

Bij OBS ’t Raerderhiem

Sélânswei 2
9012 CN Raerd
T: 06 498 880 08

KDV/BSO – combinatiegroep. Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Peuteropvang

Buorren 30
9012 DH Raerd
T: 06 498 880 08

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

Openingstijden POV
Maandag t/m donderdag van 8.15 – 11.45 uur.

Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden voor KDV of BSO bij Inky Pinky? Dat kan via het aanmeldformulier KDV/BSO op de website van Kinderwoud. Aanmelden voor de POV kan via het aanmeldformulier POV.

 

Gezondheidszorg

Dierenarts

Praktijk Grou
Oedsmawei 13
9001 ZJ Grou
0566 601464 /601439 / 621299

Email: info@dierenartsgrou.nl

Praktijkinformatie dierenarts en de Bistedokter.

Huisarts Raerd

F.F. Venema

Oostergoostraat 53
9001 CL Grou
Tel (0566)621310

 Praktijkinformatie huisarts

Thuiszorg

Thuiszorg Het Friese Land Postbus 417
8901 BE Leeuwarden
0900 8864

Verloskundige hulp

It Bertehûs
Leppedyk 37
Akkrum
0566 651146
www.itbertehus.nl

Ziekenhuizen

Antoniusziekenhuis

Bolswarderbaan 1
Postbus 20000
8600 BA Sneek
0515 488888

MCL

Mr. Troelstraweg 78
Postbus 2310
8901 JH Leeuwarden
058 2933333

De Tjongerschans

Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 644444

Overige voorzieningen Raerd

Bibliotheek & Boekenkast Raerd

De dichtstbijzijnde bibliotheek is de bibliotheek in Grou. Actuele informatie vindt u op de site van de bibliotheek.

In het halletje bij het Dorpshuis staat een openbare boekenkast. Hier kun je boeken lenen en boeken die je niet meer leest weer terugbrengen. Leesplezier staat voorop, dus geen boeken dumpen. 


 

Gemeente Súdwest-Fryslân

Sinds 1 januari 2014 is Raerd onderdeel van de gemeente Súdwest-Fryslân.


 

Postkantoor

Het dichtstbijzijnde Postagentschap is in Grou, bij boekhandel Friso aan de Hoofdstraat 5.

 


 

Rijdende winkels

Bakker

Kuiper uit Sneek komt iedere dag in Raerd, u kunt de bakker (Jaring Ypma) bereiken via: 06 – 128 594 69

 


 

Wijkagent

De wijkagent van Raerd is Trinus Hoekstra.
Telefoonnummer:0900-8844

In contact komen met Trinus?

Hichtumerweg 17-19, 8701 PG Bolsward
T. 0900-8844
E. trinus.hoekstra@friesland.politie.nl
twitter.com/trinushoekstra

 

 

Laurentiuskerk

Buorren 9
Raerd

Protestantse Gemeente Ingwert (Raerd – Dearsum – Poppenwier – Flansum – Abbenwier)

Voorganger:
mevrouw Catrien Bos-Switijnk, Harlingerweg 19a, 8821 LD Kimswerd, tel. 0517- 41 49 68 

Kerkenraadsleden:
 Mevrouw J. Boskma, Buorren 34, 9012 DK Raerd, tel. 06-46530415
De heer W.J. Hansma (scriba), Buorren 29, 9014 CD Tersoal, tel. 0515 – 52 12 61
De heer H. Landman (voorzitter), Snitserdyk 10, 9012 DT Raerd, tel. 0566 – 60 19 55
De heer S. Regtering, Rijksweg 77a, 9011 VB Jirnsum, tel. 0566 – 60 28 43
De heer R. Scholtanus, Pôle 3, 9013 CA Poppenwier, tel. 0566 – 60 11 01
Mevrouw J. Veenstra – Boonstra, Selânswei 8, 9012 CN Raerd, tel. 0566 – 60 11 64

College van diakenen:
S. Regtering en R. Scholtanus, bankrekening NL48 RABO 0354 7518 59 t.n.v. College van diakenen Protestantse Gemeente Ingwert

College van kerkrentmeesters
W.J. Hansma en H. Landman, bankrekening NL18 RABO 0356 2580 33 t.n.v. College van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Ingwert

Meer informatie
www.ruimgeloven.nl