Op 29 maaie is Rienk berne, soan fan Tryntsje Schaap en Kees de Bruin.