Ek yn Raerd bin der jongens en famkes slagge foar harren oplieding, lokwinske allegearre!

Arjen van der Ploeg

Hendrik Ulke ter Schegget
Redmer Veldhuis
Rense Sikkema
Ilse ter Schegget