Ôfrûne wike krigen in soad learlingen eksamenútslach. Yn Raerd/Flânsum seagen we by de folgende jongens en fammen de flagge úthingjen.

P.s. bist ek slagge mar ha wy dyn flagge en tas mist? Mail it gau troch nei doarpskranteraerd@hotmail.com.

Fan herte lokwinske allegeare!

 • Niels van Vilsteren
 • Jorn ter Schegget
 • Jauke Sikkema
 • Janne Dijkstra
 • Arendsje Terpstra
 • Sjouke Terpstra
 • Mirije Roorda
 • Foeke Jan Raap
 • Wolf Voss
 • Rik Bottema
 • Sander van der Velde
 • Lieuwe Hoekstra