In seleksje út de keunst- en kultuer fan de gemeente Boarnsterhim wurd tentoonsteld yn in lytse tentoanstelling
yn Leppehiem yn Akkrum.
It is in foarpriuwke foar in gruttere tentoanstelling, yn de rin fan 2014.
It ynisjatyf is nommen troch de riedsleden: Lyda Veldstra út Grou en Jan Hemminga út Akkrum.
De nije gemeente Ljouwert, is fanôf 1 jannewaris 2014 de nije eigner en is ree om brûklienen oan te gean foar saken dy’t komme út de eardere gemeenten: Idaerdadiel, Utingeradiel en Raerderhim. Besikers kinne tiidens de tentoanstelling suggestjes dwaan.

De tentoanstelling is fan ôf sneon 20 desimber 2013 o/m 5 jannearis 2014 te sjen, alle dagen fan 14.00 – 17.00 oere yn Leppehiem, Leppedyk 37, 8491 GJ Akkrum.

 

Foar ynfo oer dit parseberjocht: Lyda veldstra-Lantinga
Tel. 0566-624360 of 06-51000295 of lydalantinga@freeler.nl