Nije Moed’s mutsen : Addie, Julia, Janny, Ymkje, Liesbeth en Baukje spylje:

MUTSEN

in machtich moai stik fan Christa van Warmerdam.

It stik giet oer 6 froulju, susters fan elkoar, dy’t lykas alle oare jierren mei-inoar in wykeintsje op in paad binne.

Troch ferskate tûkelteammen is der tusken de froulju ûnderling wat argewaasje ûntstien.

Kinne de susters der foar soargje dat ien en ‘t oar wer goed komt?

Regzie: Andele Boomsma

Freed 28 novimber 20.00 oere

Sneon 29 novimber 20.00 oere

Yn it doarpshûs.

Oant sjen!

Wy komme yn novimber ek wer mei húskepapier by jo oan de door.

Namens Nije Moed