UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING VAN PLAATSELIJK BELANG RAERD

Maandag 16 mei 2022

Dorpshuis “de Trijesprong”

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Zaal open om 19.45 uur

AGENDA

 1. Opening
 2. Aantal stemgerechtigden
 3. Verslag jaarvergadering 2021 (geplaatst in de Praet fan Raerd van april 2021 en op de website www.raerd.com)
 4. Jaaroverzicht activiteiten Plaatselijk Belang 2021
 5. Financieel overzicht 2021, begroting 2022
 6. Kascommissie: Herman van Vilsteren, Louise Duhoux en Gea Veenstra
 7. Bestuurssamenstelling

Aftredend en niet herkiesbaar: Wietse van der Vliet

Aftredend en herkiesbaar: Baukje van Vilsteren en Ype de Vries

Aftredend en herkiesbaar in 2023: Tjitske Kamstra

Wij zijn met name op zoek naar een ondersteunende secretaris.

Kandidaten en tegenkandidaten kunnen zich tot 10 mei a.s. melden via plaatselijkbelangraerd@hotmail.com

 • Afscheid aftredende bestuursleden
 • Dorpsvisie 2023
 • Stemming nieuwe bestuursleden
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag

       Pauze

 1. Uitslag stemming
 2. Presentatie Doarpswurk: “Het beraad van Raerd”
 3. Presentatie Het bouwproject Sélânswei
 4. Sluiting (uiterlijk 22.00 uur)

Tot ziens op 16 mei a.s.!

Het bestuur van Plaatselijk Belang Raerd: Baukje van Vilsteren, Clara Rosier , Tjitske Kamstra, Ype de Vries , Anja de Jong, Gert Top, Jan Sietze Rosier, Wietse van der Vliet

Bekijk verslagen vorige vergaderingen:

Verslag jaarvergadering 2020

Verlag jaarvergadering 2021