Op maandag 11 maart vindt de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang plaats in het Dorpshuis. De inloop is vanaf 19.45 uur en de vergadering duurt van 20.00 t/m 22.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om de jaarvergadering bij te wonen.

AGENDA

 1. Opening
 2. Aantal stemgerechtigden
 3. Verslag jaarvergadering 2018 (geplaatst in de Praet fan Raerd van april 2018 en op de website www.raerd.com)
 4. Jaaroverzicht activiteiten 2018
 5. Financieel overzicht 2018, begroting 2019
 6. Kascommissie
 7. Vaststellen huishoudelijk reglement
 8. Bestuurssamenstelling
  Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Gretha Frankena, Tiny Zijlstra en Wilma Hoekstra
  Kandidaat: Anja de Jong stelt zich voor
  Kandidaat: vacature
  Kandidaten en tegenkandidaten kunnen zich tot 10 maart a.s. melden via plaatselijkbelangraerd@hotmail.com
 9. Stemming nieuwe bestuursleden
 10. Afscheid aftredende bestuursleden
 11. Uitslag stemming
 12. Wat verder ter tafel komt
 13. Rondvraag
  Pauze
 14. Presentatie Dorpsvisie 2018-2022
 15. Sluiting (uiterlijk 22.00 uur)

Het bestuur van Plaatselijk Belang Raerd:
Baukje van Vilsteren, Clara Rosier , Tjitske Kamstra, Ype de Vries , Germ Postma, Jan Sietze Rosier, Wietse van der Vliet