It nije boek fan (âld Raerder) Gjalt de Groot oer buorkjen en wenjen yn De Alde Feanen.

‘We strûpe derûnder’, it wie in needgjalp as by’t hjerst de fûle súdwesterstoarmen it wetter út it marregebiet nei de Lege Midden fan Fryslân opwaaide en it om Grou, Warten en Earnewâld hinne heger en heger kaam, dan waard it ien grutte striid om boppe te bliuwen. It bûtenwetter rûn oer de polderdykjes en de binnenkrytsjes drigen fol te rinnen.

Gjalt de Groot, fjildman en folksskriuwer, opgroeid yn dat wetterlân, skriuwt oer dy striid en oer it libben fan de minsken dy’t dêr fier efterôf wennen op harren buorkerijen mei legindaryske nammen as Luctor et Emergo, Laban, Cuba, Werklust (18-mêd) en de Koaipleats. En fansels oer Sytze en Maaike. Allegear steeën dêr’t men allinne mei de boat komme koe.

Gjalt fertelt yn dizze roman op in meinimmende wize oer it libben fan Jeen en Anne dy’t troch fûleindich arbeidzjen, moed en striid boer wurde op de Koaipleats. Mar ek oer it libben fan meanders en ûngetiders op de Wyldlannen, de molkfarder as ûnmisbere skeakel mei de bewenne wrâld, de breafiskers. Harren hurde striid om in skraal bestean yn De Alde Feanen, dat sompige diel fan Fryslân.

‘We strûpe derûnder’ is in tiidsdokumint út it folle libben fan doe, byldzjend beskreaun foar de lêzer fan no.

It boek kostet € 17,50 en is yn Raerd te krijen by Anneke Veenstra, It Fintsje 21. Ynteresse? Stjoer in e-mail nei stichtingdoarpshusraerd@gmail.com mei jo namme en tillefoannûmer, dan wurdt der kontakt mei jo opnaam. Lyk lânskomme foar in boek kin fansels ek. Nim dan graach in slúfke mei paste ynhald mei.

Fan elk yn Raerd ferkocht boek skinkt Gjalt € 5,- oan Stifting it Doarpshús ‘De Trijesprong’.