!cid_inlineImage01 febrewaris moandei te moarn,
is Ynte Mart Venema om 4.46 oere berne!

Wy neame him Ynte.

Soan fan de grutske âlders
Rogier Venema & Wike van der Goot.
Pake-beppesizzer fan Jeltje & John Jacobs.